رییس جمهور اتریش اینگونه مورد استقبال روحانی قرار گرفت

کد N950059