فیلم/ حمایت از مهاجران در پاریس

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم فرانسه با تجمع در خیابان های پاریس نسبت به سیاست های دولت های اروپایی در قبال مهاجرین اعتراض کرده و حمایت خود را از ورود این افراد به اروپا اعلام کردند.

فیلم/ حمایت از مهاجران در پاریسبین الملل: هزاران نفر از مردم فرانسه با تجمع در خیابان های پاریس نسبت به سیاست های دولت های اروپایی در قبال مهاجرین اعتراض کرده و حمایت خود را از ورود این افراد به اروپا اعلام کردند.