5 انتقاد جلیلی به برجام در اینستاگرام/ با ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮑﺼﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ‌ﻧﻈر کردیم!

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,سعید جلیلی

رئیس تیم مذاکره کننده پیشین مذاکرات هسته ای در جدیدترین پست اینستاگرامی خود به انتقاد از برجام پرداخته است.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، سعيد جليلي که اين روزها مهمان جلسات کميسيون برجام مجلس است در اين پست نوشته است: «ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺗﺤويل ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮑﺼﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺻﺮﻑ‌ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ کردیم ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﮊﻧﻮ ﻫﻢ ﻋﻘﺐ‌ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ.

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧشده ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻮ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ!

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺜﻼ‌ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ؛ به راحتی ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﯿﺮ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺫﯾﻞ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﻞ ﻭ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻪ‌ﺍﯼ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ».

در پايان اين پست آمده که اين مطالب بخشی از سخنان جليلي در جمع اعضای کمیسیون بررسی برجام در مجلس بوده که امید است صدا و سیما تمام جلسه را پخش کند!

اتفاقا روز گذشته نيز محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و رئيس تيم مذاکره کننده در دولت يازدهم ابراز اميدواري کرده بود که مشروح مذاکرات برجام از سوي صداوسيما پخش شود.

2727

 

 

کد N949139