متن پیش‌نویس قانون جنجالی «گارد ملی» عراق

تسنیم نوشت: پیش نویس قانون جنجالی گارد ملی که قرار است فردا در پارلمان عراق در باره آن تصمیم گیری شود از قوانینی است که برخی آن را سرآغاز تجزیه این کشور می‌دانند.

یکی از قوانینی که در دست بررسی در پارلمان عراق است قانون گارد ملی است که دیدگاه ها نسبت به آن متفاوت است.اما مفاد و محتوای این قانون چیست؟

این قانون به استناد بند اول از ماده 61 و بند سوم از ماده 73 از قانون اساسی عراق صورت می گیرد و علت وضع آن نیز شرایط امنیتی که عراق با آن روبرو است و این کشور در معرض هجمه تروریست ها قرار دارد و هدف این قانون متحد کردن صفوف مردم عراق علیه این هجمه است.

متن پیش نویس قانون گارد ملی سال 2015

ماده 1.واژه هایی که در این قانون به کار برده شده است؛

اولا- نیروهای گارد ملی: نیروهای نظامی که از ساکنان استانی که هنوز در قالب اقلیم نیستند برای مشارکت در مبارزه با تروریسم و حفظ و تامین امنیت تشکیل می شوند.
اصلاحیه:اولا-نیروهای گارد ملی: نیروهای امنیتی که از ساکنان استانی که هنوز در قالب اقلیم نیستند برای مشارکت در مبارزه با تروریسم و حفظ و تامین امنیت تشکیل می شوند.

دوم-ساکنان عراق: افرادی که با دولت عراق برای دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قرارداد، دارند.

سوم-نیروهای مردمی: افراد داوطلب یا کسانی که با هیئت نیروهای مردمی برای کمک به نیروهای مسلح در دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قرار داد دارند.

چهارم-فرماندهی نیروهای گارد ملی.

پنجم-فرمانده گارد ملی.

ششم-رئیس ستاد: رئیس ستاد گارد ملی.

هفتم-افسران: افسران گارد ملی.

هشتم-افسران اجبار به خدمت: افسران که تعهد خدمتی برای فعالیت در نیروهای گارد ملی دارند.

نهم-تشکیلات دائمی: تشکیلاتی که از اعضای دائمی وابسته به گارد ملی تشکیل می شود.

دهم- تشکیلات احتیاط: تشکیلاتی که ساختاری در گارد ملی که هنگامی که اعضای احتیاط گارد ملی فرا خوانده شود فعال می شوند.

ماده.2.هدف این قانون عبارت است از:


اولا-مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و برقراری امنیت در استان هایی که هنوز شکل اقلیم به خود نگرفته اند و این از نیروهای نظامی هستند که از ساکنان آن استان ها تشکیل می شوند تا بخشی از نیروهای مسلح شوند.

اصلاح: اولا-مشارکت فعال در مبارزه با خطر تروریسم و حفظ و برقراری امنیت در استان هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستد از طریق تشکیل نیروهای امنیتی از ساکنان این استان ها تا بخشی از نیروهای مسلح باشند.

دوم-ادغام نیروهای مردمی و دیگر افراد عراقی که عضو وزارت کشور ودفاع نیستند و در جنگ علیه تروریسم سهیم بوده اند در گارد ملی.

اصلاح:ثانیا-جذب رزمندگان نیروهای مردمی و دیگر عراقی ها که وابسته به وزارت کشور و دفاع نیستند و در جنگ با تروریسم سهیم بوده اند در گارد ملی.

ماده.3.اولا-به موحب این قانون نیروهای گارد ملی تشکیل می شود و برای آنها فرماندهی که فرماندهی گارد ملی نامیده می شود تعریف می شود.

ب-فرماندهی گارد ملی از شخصیت معنوی و استقلال مالی واداری برخوردار است و با فرماندهی کل نیروهای مسلح ارتباط پیدا می کند و فرماندهی آن را تعیین می کند.

دوم-تجهیز نیروهای گارد ملی سنگین تر از تجهیز پلیس و سبک تر از تجهیز ارتش متناسب با ماموریت ها و وظایف مشخص نیرهای گارد ملی در این قانون است.

سوم-احکام قانونی مندرج در قانون استان هایی که هنوز در قالب اقلیم نیستند به شماره 21 سال 2008 مروبط به پلیس استانی بر گارد ملی در استان ها حاکم است.

ماده چهارم-گارد ملی وظایف زیر را انجام می  دهد:


اولا-مشارکت در مبارزه با تروریسم.
دوم-مشارکت در برقراری امنیت در استان.
سوم-کمک به پلیس برای اجرای حکم قانونی و حمایت زیرساختها و تاسیسات استراتژیک در موارد که فراتر از توان آن است.
چهارم-ارائه کمک و پشتیبانی در موارد اضطراری یا سوانح طبیعی.
پنجم-کمک به حفظ امنیت استان های دیگر به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح.
ششم- هماهنگی و همکاری اطلاعاتی با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی مطابق دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح.

ماده 5 – فرماندهی گارد ملی از تشکیلات زیر تشکیل می شود؛

-ریاست ارکان گارد ملی.
-دایره اداری.
-دایره عملیات.
-دایره اطلاعات.
-دایره آموزش
-دایره بازرسی.
-دایره مردمی و ارشاد معنوی
-دایره محاسبات و حسابداری
-دایره رسانه ای و روابط عمومی
دوم- ریاست ستاد گارد ملی درجه سپهبد است.
اصلاح-ریاست ستاد گارد ملی افسری با رتبه حداقل سرلشگر است
ب- ریاست اداره ها و داویر این بند با افسرانی با درجه سرتیب یا کارمند با عنوان مدیر کل است.
سوم-ماموریت تشکیلات نامبرده در این ماده و تقسیم و ماموریت ها بر اساس آیین نامه ای که فرمانده گارد ملی صادر می کند.

ماده-6- فرماندهی گارد ملی وظایف زیر را عهده دار می شود:

اولا-اداره گارد ملی
دوم-تامین تجهیزات، سلاح و دیگر مسلتزمات دیگری که گارد ملی برای اداره وظایف طبق قانون به آن نیاز دارد.
سوم-تهیه برنامه سالانه برای توسعه و آماده سازی تشکیلات گارد ملی.
چهارم-درخواست جذب تعدادی از افسران حرفه برای فعالیتدر تشکیلات گارد ملی بر حسب نیاز.
اصلاح.درخواست جذب یا انتقال برخی از افسران حرفه ای برای کار در تشکیلات گارد ملی
پنجم- تنظیم و ساماندهی نیروهای گارد ملی به تشکیلات یا یگان های پیاده سبک منسجم با ساختار و تنظیم و ترتیب نیروهای مسلح عراق.
ششم-تهیه ساختار آموزشی و پرسنلی گارد ملی و هماهنگی آن با وزارت دارایی و تصویب آن از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح.
هفتم-ضوابط برای آماده کردن افسران مطابق با معیارهای مندرج در نیروهای مسلح عراق.

ماده-7- اولا- فرمانده کل نیروهای مسلح سه نفر را برای فرماندهی گارد ملی معرفی می کند و کابینه یکی از آنها را انتخاب و به پارلمان برای تایید ارسال می کند.
دوم-فرمانده گارد ملی رتبه و درجه خاص داشته باشد.
اصلاح-شرایط فرمانده گارد ملی و معاونان وی:
-عراقی و از پدر عراق باشد
-فارغ التحصیل دانشکده نظامی عراقی باشد
-فارغ التحصیل دانشکده ستاد باشد
-درجه سپهبد حداقل داشته باشد
-فرمانده گارد ملی معاونی داشته باشد که هنگام نبود وی جانشینش شود
اصلاح.فرمانده گارد ملی معاونی با همان درجه سپهبد انتخاب کند تا جانشین وی در هنگام نبود وی به هر دلیلی شود.
چهارم-فرمانده گارد ملی برخی وظایف را به معاون یا فرماندهان یا مدیران کل واگذار می کند

ماده-8-فرمانده گارد ملی وظایف زیر را برعهده می گیرد:

اولا-اداره و نظارت بر تشکیلات گارد ملی
دوم-مشورت و توصیه در زمینه های تخصصی به فرمانده کل نیروهای مسلح
سوم-اجرای آنچه مربوط به فرماندهی استراتژیک امنیت ملی و استراتژی های امنیتی منشعب از آن است.
چهارم-توصیه به فرماندهی کل نیروهای مسلح برای انتخاب معاون فرمانده  و فرماندهان و امیران و مدیران کل
اصلاح توصیه به فرماندهی کل نیروهای مسلح برای انتخاب فرماندهان و امیران و مدیران کل
پنجم-پیشنهاد بودجه سالانه برای نیروهای گارد ملی و ارائه آن به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق
ششم-دعوت از وابستگان به گارد ملی احتیاط برای ملحق شدن به یگان های خود برای اهداف آموزشی سالانه و این ملحق شدن به مدت یک ماه باشد و پس از آن به محض پایان مدت آموزش آنها را ترخیص کند.
هفتم-فراخوانی تشکیل یا تشکیلات گارد ملی در یک استان یا بیشتر پس از هماهنگی با آنها برای استقرار آنها در خارج از استان های محل ماموریت شان بر اساس موافقت یا دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح.

ماده-9- خدمت در گارد ملی به دو نوع است؛
نخست خدمات دائمی: کارکنان در مراکز فرماندهی و اداری و مراکز که حضور کارشناسان خبره و جنگجویان به تعداد مشخص را طلب می کند
دوم-خدمت احتیاط: برای داوطلبان خدمت در احتیاط برای مدت پنج سال که قابل تجدید وتمدید است و داوطلب احتیاط متعهد است که سالانه به مدت یک ماه برای آموزش مجدد اقدام کند.

ماده-10-
نیروهای تحت لوای تشکیلات گارد ملی دائم و احتیاط از ساکنان استانی هستند که در آن تشکیل می شوند.

ماده-11- فرمانده گارد ملی در هر استانی که گارد ملی در آن تشکیل می شود بر اساس ساز و کارهای مربوط به انتخاب رئیس پلیس مندرج در قانون استان‌هایی که هنوز اقلیم محسوب نمی شوند شماره 21 سال 2008 است و باید مورد تایید فرمانده کل نیرهای مسلح باشد.

ماده-12-دستوراتی که فرمانده کل نیروهای مسلح صادر می کند عبارتند از؛اولا-مدت خدمت افسران و امیران و فرماندهان در یگان ها و سمت ها و انتقال آنها.
دوم-یونیفرم ویژه نیروهای گارد ملی و درجات آنها همسو با سلسله مراتب در نیروهای مسلح دیگر عراق
اصلاح ماده 12 تا به شکل زیر باشد:
ماده 12.مدت خدمت افسران وامیران و فرماندهان در یگان های و مناصب و جابجایی آنها بر اساس قانون خدمت و بازنشستگی شماره 3 سال 2010 و رتبه آنها بر اساس سلسله مراتب در نیروهای مسلح دیگر عراق است.

ماده-13- برای کسانی که می‌خواهند به عضویت گارد ملی درآیند شروط زیر لازم است:
-عراقی و از پدری عراقی باشد
-سن آنها کمتر از 18 سال و بیشتر از 35 سال نباشد واین برای نیروهای خدمت دائم است و  برای نیروهای احتیاط از 45 سال بیشتر نباشد.
-از نظر معاینات پزشکی صلاحیت خدمت در گارد ملی را داشته باشند
-سابقه محکومیت کیفری و مغایر با اصول اخلاقی نداشته باشد
-حسن شهرت و رفتار داشته باشد
-مدرک تحصیلات ابتدایی را حداقل داشته باشد
-از ساکنان استانی باشد که نیروهای گارد ملی در آن تشکیل می شود و به اصلاح بومی این استان باشد
-وابستگی به هیچ حزب سیاسی نداشته باشد
دوم- کسانی که در قالب نیروهای مردمی و عراقی و عشایری علیه تروریسم جنگیده اند از شرط سنی و مدرک تحصیلی معاف می شوند.
-کسانی که از شرط مدرک تحصیلی معاف می شوند در دوره های محو بی سوادی با همکاری مسئولان محلی  در استان ها و وزارت آموزش و پرورش شرکت می کنند.
سوم-بررسی صلاحیت امنیتی داوطلبان مطابق با معیارهای مشخص در وزارت دفاع عراق است.

ماده-14- اولا-اعضای دائمی گارد ملی حقوق و مزایا همتایان خود در وزارت دفاع را اخذ می کنند
دوم-نیروهای احتیاط گارد ملی هنگام فراخوانی به خدمت حقوق خود را از ادارات مربوط دریافت می کنند و پس از آزاد باش آنها به وظایف خود باز می گردند
سوم-فرماندهی گارد ملی عراق  مسئولیت پرداخت حقوق داوطلبان شاغل در بخش خصوصی را پرداخت می کند و کارفرما ملزم به بازگردانیدن آن به کارش ظرف مدت 10 روز از تاریخ آزاد باش و ترخیص آن از نیروهای احتیاط است.
چهارم- به نیروهای گارد ملی هنگام فراخوانی آنها برای خدمت احتیاط مقرری مشابه همتایان آنها در وزارت دفاع اختصاص می یابد
پنجم-مدت خدمت در احتیاط گارد ملی خدمتی مضاعف محسوب می شود و همراه با ترفیع و بازنشستگی است.

ماده-15-اولا-فرماندهی کل نیروهای مسلح در یکی از موارد زیر بخشی یا کل نیروهای احتیاط را فرا می خواند:
-هنگام شرایط بحرانی امنیتی و تهدید امنیتی خطرناک که نیروهای تشکیلات دائمی گارد ملی کافی نباشند
-هنگام وقوع جنگ یا احتمال وقوع آن
-هنگام بروز حوادث یا شرایط اضطراری
دوم-اعضای احتیاط گارد ملی به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح مرخص می شوند.

ماده-16- نیروهای مسلح و نیروهای امنیت داخلی و اطلاعات و دستگاه های امنیتی در گارد ملی پذیرفته نمی شوند.با رعایت ماد 1/هشتم و 6/ چهارم از این قانون.

ماده-17-
دانشکده ها و موسسات آموزشی نظامی و امنیتی وابسته به وزارت دفاع و کشور تعدادی از افراد گارد ملی را برای آموزش و تمرین با هماهنگی فرمانده گارد ملی و وزیران مربوطه می پذیرد.

ماده-18-استاندار بنا بر توصیه کمیته امنیتی در هر استان از فرمانده کل نیروهای مسلح می خواهد که بخش یا کل نیروهای گارد احتیاط در هر استان را هنگام بروز تهدید امنیتی یا فاجعه ای که از توان نیروهای امنیت داخلی و گارد ملی دائمی در هر استان فراتر باشد، فعال شوند و فرمانده کل نیروهای مسلح با فراخوانی بخشی یا کل نیروهای احتیاط هر استان یا کمک گرفتن از استان دیگر بر اساس ارزیابی از تهدیدات بر امنیت ملی موافقت می کند.

دلایل شکل‌گیری گارد ملی


با توجه به شرایط امنیتی که عراق با آن روبرو است و در معرض یورش تروریستی قرار گرفته است و با هدف تنظیم صفوف ملت عراق برای مقابله با این هجمه تروریستی مطابق با تشکیلات منسجم با ساختار نیروهای مسلح عراق، گارد ملی شکل می گیرد. حقوق و مزایا متناسب با تلاش و جانفشانی آنها داده می شود.

52310

کد N948908