گزارش بین الملل؛

توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در چارچوب امنيت بين‌المللی

سیاسی

گروه كارشناسان دولتی سازمان ملل متحد دريك گزارش اجمالی قواعد رفتاری در فضای مجازی به خصوص در زمان صلح را منتشر كرد.

سرویس بین الملل- مهدي پورحسني: اين گزارش به ملت ها توصيه مي نمايد كه تكنولوژی اطلاعاتي و ارتباطی را نبايد براي حمله به زير ساخت های حياتی يا قطع سيستم های اطلاعاتي خدمات اضطراری ديگران بكار گيرند.

فناوري هاي اطلاعاتي فرصت هاي مهمي را فراهم كرده و اهميت آن براي جامعه بين المللي روز به روز بيشتر مي گردد؛ هرچند روند نگران كننده اي را براي صلح و امنيت بين المللي ايجاد مي كند.

همكاري موثر بين دولت ها براي كاهش اين خطرات ضروري است. در سال 2015 گروه كارشناسان دولتي تحولات فناوري اطلاعات و تاثير آن بر امنيت بين المللي را بررسي كردند. اين بررسي ها شامل هنجارها، قوانين، اصول و اقدامات اعتمادساز بود.

به علاوه اين گروه چگونگي بكاربردن حقوق بين الملل براي كاركردهاي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را بررسي نمودند. گزارش حاضر به طور قابل ملاحظه اي بحث هاي هنجاري را تو سعه مي دهد و توصيه مي نمايد كه دولت ها بايد جهت جلوگيري از اعمال مضر در فضاي مجازي با هم همكاري كرده و نبايد اجازه دهند از قلمرو ايشان براي اعمال غير قانوني در فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي استفاده شود.

اين گزارش كشورها را براي تبادل اطلاعات و همكاري در جهت تحت پيگرد قرار دادن تروريست هاي سايبري و كساني كه از اين فناوري ها براي مقاصد جنايتكارانه استفاده مي كنند ترغيب مي نمايد.

براي انجام اين مهم اين گروه به كشورها توصيه مي نمايد كه بايد به حقوق بشر كه شامل حفظ حريم خصوصي و آزادي بيان مي شود احترام گذارند. زيرااقدامات اعتمادساز همكاري را افزايش داده و باعث شفافيت و كاهش خطر جنگ مي گردد.

اين گروه پيشنهاد مي نمايد كه گفتگوهاي منظمي با مشاركت گسترده زير نظر سازمان ملل متحد در چارچوب هاي دوجانبه، چند جانبه و منطقه اي شكل گيرد. همچنين اين گزارش با تاكيد بر نقش دولت ها براي حفظ صلح و امنيت در فضاي مجازي بر همكاري هاي بين المللي از طريق مشاركت مناسب بخش خصوصي، آكادمي ها و جامعه مدني تاكيد مي نمايد.

گزارش سال 2013 اين گروه نيز بر همكاري هاي بين المللي براي بهبود امنيت زير ساخت ها، كمك به توسعه مهارت هاي فني و مشورت دادن براي تدوين قوانين مناسب و يادگيري متقابل دولتها از يكديگر تاكيد كرده بود.

اين گروه بر اهميت حقوق بين الملل، منشور ملل متحد و اصل حاكميت دولتها به عنوان مبنايي براي افزايش امنيت بكارگيري فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي توسط دولت ها و همچنين حق ذاتي دولت ها براي انجام اقدامات لازم د رچارچوب حقوق بين الملل و منشور ملل متحد تاكيد مي نمايد.

اين گروه همچنين براصول حقوق بين الملل موجود شامل اصول انساني، ضروريات، تناسب و تمايز كه قابليت اجرايي دارد توجه كرده است.

گروه به مجمع عمومي سازمان ملل متحد پيشنهاد مي دهد كه گروه جديد كارشناسان دولتي را در سال 2016 ايجاد نمايد و از دولت هاي عضو درخواست مي نمايد كه ارزيابي و توصيه هاي خود را براي توسعه و اجرايي شدن تصميمات اعلام نمايند.