انتقاد صلیب سرخ از استفاده از آب به عنوان سلاح در سوریه

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که جمعیت غیرنظامی در شهر حلب درد و رنج بسیاری را به دلیل قطعی های عمدی منابع آب و برق متحمل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در دمشق، در حدود دو میلیون نفر در شهر حلب زندگی می کنند که بسیاری از آنها، در هر دو طرف خطوط مقدم، دشواری های زیادی برای دسترسی به آب دارند.

«ماریان گاسر» رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه در این رابطه گفت: خدمات حیاتی برای مردم همچون آب، باید از سیاست های درگیری در سوریه دور بمانند.  خانم گاسر به تازگی از حلب بازگشته است و در آنجا با مقامات سوری ملاقات کرده و از خطوط مقدم شهر گذشته است تا مسأله دسترسی به آب را با طرفین شرکت کننده در درگیری گفتگو کند.

بر این اساس تأمین آب در شهر حلب به کارکرد ایستگاه های برق و پمپاژ آب بستگی دارد که هر یک در کنترل یکی از طرفین درگیری است. معمولاً از عملکرد این ایستگاه ها به نحوی استفاده می شود تا بر طرف دیگر اعمال فشار صورت گیرد. گاسر افزود: « در سوریه بسیار اتفاق می افتد که تأمین آب آشامیدنی به ابزاری در دستان طرفین درگیری و به سلاح جنگی تبدیل می شود و این غیرنظامیان هستند که در این میان بیشترین رنج را متحمل می شوند. دسترسی به آب باید بدون قید و شرط باشد.

موقعیت مشابهی در دمشق وجود دارد، جایی که قطع آب  به عنوان یک تاکتیک جنگی برای تحمیل فشار بر طرف دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. پنج سال مبارزه به شدت زیرساخت های آبرسانی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بیش از نیمی از ظرفیت کل تولید از بین رفته یا آسیب دیده است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه در سراسر این کشور، تمامی تلاش خود را بکار بسته اند تا با همکاری نزدیک با هیأت های آبرسانی در هر دو طرف خطوط مقدم از نگهداری منابع آب پشتیبانی کنند. در حلب، کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه،  شبکه اضطراری از قنات در هر دو طرف خطوط مقدم ایجاد کرده اند که به آبرسانی کمک می کند. از ماه ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۵ حدود ۱۶ میلیون نفر در سراسر سوریه از پروژه های آبرسانی اجرا شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه منتفع شدند.