وقتی آرمتیا هدیه رهبری را دریافت کرد

آرمیتا فرزند شهید رضایی نژاد در روز جشن تکلیف خود از رهبر معظم انقلاب قرآنی را هدیه گرفت.

وقتی آرمتیا هدیه رهبری را دریافت کردآرمیتا فرزند شهید رضایی نژاد در روز جشن تکلیف خود از رهبر معظم انقلاب قرآنی را هدیه گرفت.

 

 

 2929

 

کد N947592