رفتار سرد مراکش با رئیس جمهور مستعفی یمن

کد N946076