تداوم اعتصاب غذا تا برکناری وزیر محیط زیست لبنان

سیاسی

اعتصاب کنندگان در برابر وزارت محیط زیست از ادامه این حرکت اعتراضی خود تا زمان استعفای محمد المنشوق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، اعتصاب کنندگان در برابر وزارت محیط زیست در بیروت از ادامه تحصن خود تا برکناری محمد المنشوق از وزارت محیط زیست لبنان خبر دادند.

این اعتصاب از روز گذشته شروع شده است و شرکت کنندگان در این اعتصاب غذا را14 جوان که بیشتر آنها از دانشجویان دانشگاه ها هستند، تشکیل می دهند.

اعتصاب کنندگان اعلام کرده اند که تا سر حد مرگ به اعتصاب خود ادامه می دهند.

شایان ذکر است که بحران با بحران سیاسی عمیقی روبرو است و بحران زباله یکی از بحران هایی که دولت تاکنون نتوانسته است راهکاری برای آن بیابد.