تصاویری از قربانیان ترور که به رئیس جمهور نشان داده شد

کد N940551