عضو کمیسیون برجام در گفتگو با مهر مطرح کرد:

بررسی مذاکرات آلماتی،بیانیه سعدآبادوقطعنامه ۱۹۲۹ در کمیسیون برجام

سیاسی

عباسعلی منصوری آرانی گفت: در نشست امروز با حضور تیم مذاکره کننده هسته‌ای، تاریخچه مذاکرات از سال ۸۲ و نقاط عطف تاریخی مانند مذاکرات آلماتی، بیانیه سعدآباد و قطعنامه ۱۹۲۹ را مورد بررسی قرار دادیم.

عباسعلی منصوری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نشست امروز کمیسیون برجام، گفتگوهای خوبی میان اعضای کمیسیون و عراقچی و تخت‌روانچی دو عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مورد نقاط عطف مذاکرات هسته‌ای انجام شد.

وی اظهار داشت: هر کدام از اعضای کمیسیون، دیدگاهی را درباره تاریخچه مذاکرات بیان کردند و آقای عراقچی و تخت‌روانچی نیز در خصوص دیدگاهها و تاریخچه مذاکرات توضیحاتی را ارائه دادند.

عضو کمیسیون برجام اظهار داشت: تاریخچه مذاکرات هسته ای از سال ۸۲ و نقاط عطف مذاکرات مانند مذاکرات آلماتی، بیانیه سعدآباد، قطعنامه ۱۹۲۹ در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: کمیسیون هنوز وارد بررسی برجام نشده است.