فیلم/ حمایت مردم آلمان از مهاجرین

سیاسی

درحالیکه سیاست های دولت هیا اروپایی موجب شده تا این قاره با بحارن مهاجریان روبرو باشد مردم شهر برلین آلمان در حمایت از مهاجران و پناهندگان اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

فیلم/ حمایت مردم آلمان از مهاجریندرحالیکه سیاست های دولت هیا اروپایی موجب شده تا این قاره با بحارن مهاجریان روبرو باشد مردم شهر برلین آلمان در حمایت از مهاجران و پناهندگان اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.