فیلم/ بحران مهاجرت به اروپا؛ فاجعه انسانی جدید

سیاسی

بین الملل: بحران مهاجرت غیر قانونی از کشورهای خاورمیانه به اروپا همچنان ادامه دارد به طوری که روز گذشته در سواحل لیبی دهها نفر غرق شدند.

فیلم/ بحران مهاجرت به اروپا؛ فاجعه انسانی جدیدبین الملل: بحران مهاجرت غیر قانونی از کشورهای خاورمیانه به اروپا همچنان ادامه دارد به طوری که روز گذشته در سواحل لیبی دهها نفر غرق شدند.