تصاویر عکاس رویترز از سیل آوارگان به اروپا

کد N936344