تصاویری از هفت دیدار مختلف رئیس جمهور با سالمندان و بیماران

کد N935909