اتحاد ۸ حزب جهادی افغانستان تحت عنوان «شورای عالی احزاب جهادی»

سیاسی

رهبران هشت حزب جهادی افغانستان با حضور در جمع خبرنگاران اتحاد خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اتحاد هشت حزب جهادی افغانستان تحت عنوان «شورای عالی احزاب جهادی افغانستان» امروز به صورت رسمی اعلام شد.

آنها اظهار داشتند: نابودی فساد و تامین امنیت در سرتاسر کشور، هدف اصلی این اتحاد است.

اعلام موجودیت «شورای عالی احزاب جهادی افغانستان» در حالی صورت می گیرد که رهبران جهادی افغانستان از وضعیت خود و بی توجهی دولت نسبت به آنان و اوضاع آشفته کشور شکایت دارند.