فیلم/ارتش و نیروهای مردمی یمن در یک قدمی پایگاههای سعودی

سیاسی

بین الملل: یگان موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن، ادوات نظامی و پایگاههای نظامی سعودی را در شرق خوبه واقع در منطقه جیزان، مورد هدف قرار داد.

فیلم/ارتش و نیروهای مردمی یمن در یک قدمی پایگاههای سعودیبین الملل: یگان موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن، ادوات نظامی و پایگاههای نظامی سعودی را در شرق خوبه واقع در منطقه جیزان، مورد هدف قرار داد.