فیلم/ وضعیت جنگ زده شهر تعز یمن

سیاسی

بین الملل: تعز یکی از شهرهای یمن در پی حملات عربستان سعودی طی ماه های گذشته به یکی از شهرهای جنگ زده تبدیل شده است.

فیلم/ وضعیت جنگ زده شهر تعز یمنبین الملل: تعز یکی از شهرهای یمن در پی حملات عربستان سعودی طی ماه های گذشته به یکی از شهرهای جنگ زده تبدیل شده است.