تصاویر بی.بی.سی از داخل سفارت لندن و لحظه اهتراز پرچم انگلیس

پرچم انگلیس در سفارت این کشور در تهران به اهتراز درآمد.

تصاویر بی.بی.سی از داخل سفارت لندن و لحظه اهتراز پرچم انگلیسپرچم انگلیس در سفارت این کشور در تهران به اهتراز درآمد.

 

 

 

52310

 

کد N931077