فیلم/ درگیری معترضین لبنانی با پلیس

سیاسی

بین الملل: درگیری میان نیروهای امنیتی و شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی بیروت، منجر به زخمی شدن ۳۰نفر از شرکت کنندگان در این تظاهرات شد.

فیلم/ درگیری معترضین لبنانی با پلیسبین الملل: درگیری میان نیروهای امنیتی و شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی بیروت، منجر به زخمی شدن ۳۰نفر از شرکت کنندگان در این تظاهرات شد.