فیلم/ حمله پلیس به پناهجویان در مقدونیه

سیاسی

بین الملل: پلیس مقدونیه در برخورد با سیل گسترده مهاجران روز گذشته با تعداد زیادی از این افراد درگیر شده و مجبور به استفاده از باتوم و گاز اشک آور گردید.

فیلم/ حمله پلیس به پناهجویان در مقدونیهبین الملل: پلیس مقدونیه در برخورد با سیل گسترده مهاجران روز گذشته با تعداد زیادی از این افراد درگیر شده و مجبور به استفاده از باتوم و گاز اشک آور گردید.