فیلم/ شلیک موشک بالستیک توشکا به بزرگترین پایگاه دریایی عربستان

سیاسی

بین الملل: ارتش یمن بزرگترین پایگاه دریایی عربستان سعودی در منطقه جیزان را هدف یک فروند موشک بالستیک توشکا قرار داد.

فیلم/ شلیک موشک بالستیک توشکا به بزرگترین پایگاه دریایی عربستانبین الملل: ارتش یمن بزرگترین پایگاه دریایی عربستان سعودی در منطقه جیزان را هدف یک فروند موشک بالستیک توشکا قرار داد.