نماینده اهواز: آیت الله مصباح از مواضعش کوتاه بیاید تا اصولگرایان وحدت کنند

آریا نوشت:

سيد شکر خدا موسوي ،عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي  درباره محوريت آيت الله يزدي ،مصباح يزدي و موحدي کرماني ،گفت:متاسفانه در جريان اصولگرايي سابقه خوشي از وحدت بزرگان اين جريان نداريم لذا اينکه درحال حاضر خوش بين باشيم مقداري دور از انتظار است چراکه در انتخابات رياست جمهوري92هم اين اتحاد شکل نگرفت.
نماينده مردم اهواز تاکيد کرد:بي ترديد يکي از رموز موفقيت اصولگرايان وحدت سران اين جريان است بنابراين اگر بزرگان اصولگرا بتوانند درانتخابات باهم ليست واحد ارائه دهند مي توانند موفق تر عمل کنند.دراين صورت شرايط اين طيف از ديگر جريان هاي سياسي بهتر است.
وي افزود:براي انتخابات مجلس دهم بنده خوش بينم که بزرگان اصولگرايي به وحدت نظر برسند چراکه اگر غير از اين باشد ضرر خواهند کرد و همه اصولگرايان سراسرکشور دچار تشتت خواهند شد.
موسوي تاکيد کرد:افرادي چون آيت الله مصباح يزدي بايد شرايط زمان و اوضاع کشور را درنظربگيرند و مقداري از مواضع خود کوتاه بيايد و با ساير بزرگان اصولگرايي همراه شود چراکه اگر وحدت نشود همان جرياني که خود آقاي مصباح درون آن است مشخص نيست بتواند موفقيتي به دست آورد ازاين رو بايد آقايان در کنار تکليف، شرايط کشور را در نظر داشته باشند.
وي اظهارداشت:اگر درمجلس آينده اصولگرايان شکست بخورند گناهش گردن بزرگان اين جريان است .

 

 

1717

کد N926301