فیلم/ برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی در برزیل

سیاسی

بین الملل: مردم کشور برزیل عصر روز گذشته در بیش از ۲۰۰ شهر و محله با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواستار کنار رفتن رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند.

تظاهرات کنندگان با متهم کردن «دیلما روسف» رئیس جمههور برزیل، به فساد مالی و دست داشتن در وضعیت بد اقتصادی خواستار کنار رفتن وی از قدرت شدند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی در برزیلبین الملل: مردم کشور برزیل عصر روز گذشته در بیش از ۲۰۰ شهر و محله با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواستار کنار رفتن رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند.