پاسخ ابراهیمیان به شبهه دور «انتخاب رهبر، انتصاب فقهای شورای نگهبان و تایید صلاحیت اعضای خبرگان»

سخنگوی شورای نگهبان در کافه خبر، درباره شبهه دور مبنی بر اینکه چطور می‌شود مقام معظم رهبری فقهای شورای نگهبان را تعیین ‌کنند و این فقها صلاحیت اعضای خبرگان را تایید کنند، در حالی که قرار است این خبرگان درباره رهبری نظر بدهند، سخن گفت.

پاسخ ابراهیمیان به شبهه دور «انتخاب رهبر، انتصاب فقهای شورای نگهبان و تایید صلاحیت اعضای خبرگان»سخنگوی شورای نگهبان در کافه خبر، درباره شبهه دور مبنی بر اینکه چطور می‌شود مقام معظم رهبری فقهای شورای نگهبان را تعیین ‌کنند و این فقها صلاحیت اعضای خبرگان را تایید کنند، در حالی که قرار است این خبرگان درباره رهبری نظر بدهند، سخن گفت.

 

 

24503

کد N924133