فیلم/ناکامی صهیونیستها علیه دبیر کل حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه

سیاسی

بین الملل: هدف قرار دادن محل اقامت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله یکی از اهداف اصلی جنگ 33 روزه در سال 2006 بود اما صهیونیستها به عدم توفیق در تحقق این هدف اذعان کردند.

فیلم/ناکامی صهیونیستها علیه دبیر کل حزب الله لبنان در جنگ 33 روزهبین الملل: هدف قرار دادن محل اقامت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله یکی از اهداف اصلی جنگ 33 روزه در سال 2006 بود اما صهیونیستها به عدم توفیق در تحقق این هدف اذعان کردند.