فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در الزبدانی

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان به پیشروی های خود در الزبدانی ادامه دادند و برخی مناطق جدید را به کنترل خود درآوردند.

فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در الزبدانیبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان به پیشروی های خود در الزبدانی ادامه دادند و برخی مناطق جدید را به کنترل خود درآوردند.