فیلم/ درگیری پلیس ایرلند با سلطنت طلبان در بلفاست

سیاسی

بین الملل: شهر بلفاست در روزهای اخیر بار دیگر صحنه درگیری سلطنت طلبان با نیروهای پلیس بوده است.

فیلم/ درگیری پلیس ایرلند با سلطنت طلبان در بلفاستبین الملل: شهر بلفاست در روزهای اخیر بار دیگر صحنه درگیری سلطنت طلبان با نیروهای پلیس بوده است.