محمدعلی نجفی:احمدی نژاد بابت چیزی شکایت کرده که سندش در دولت او منتشر شده/اوج فساد در وزارت نفت بوده

روزنامه اعتماد، مصاحبه زیر را با محمدعلی نجفی،مشاو رئیس جمهور منتشر کرده است:

 

کد N916424