فعال اصولگرا: به نفع جریان اصولگرایی است که در انتخابات،با قالیباف همراهی کند

حسن بیادی از اصولگرایان حامی قالیباف به روزنامه اعتماد گفت:

کد N915205