سلحشور: احمدی نژاد مالک اشتر زمان است/ حافظه کوتاه (6)

یک کارگردان سینما و تلویزیون 6 سال پیش ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ر‌ا م‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر زم‍‍ان‌ خواند و گفت: ن‍ب‍‍ای‍د ک‍‍ار‌ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ‌اگ‍ر ‌ع‍ل‍‍ی‌ زم‍‍ان‌ م‍‍ال‍ک‌ ‌اش‍ت‍ر‌ی‌ ر‌ا پ‍ی‍د‌ا ک‍رده‌ ‌از دس‍ت‌ ب‍د‌ه‍د.

به گزارش خبرآنلاين، فرج الله سلحشور کارگردان سريال يوسف پيامبر ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ي‍ن‍م‍‍ا و ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ ‌اي‍ر‌ان‌ در م‍س‍ج‍د ‌ام‍‍ام‌ خ‍م‍ي‍ن‍‍ي‌ (ره‌ ) در جمع مردم ‌شهر قزوين پيش از انتخابات رياست جمهوري دهم اف‍زود: ‌اگ‍ر م‍‍ي‌ خ‍و‌ا‌ه‍ي‍د پ‍‍اس‍د‌ار ‌اس‍لام‌ ب‍وده‌ و در دن‍ي‍‍ا س‍رب‍ل‍ن‍د و م‍ف‍ت‍خ‍ر ب‍‍اش‍ي‍د ب‍ه‌ ک‍س‍‍ي‌ ر‌ا‌ي‌ د‌ه‍ي‍د ک‍ه‌ د‌ار‌ا‌ي‌ ‌ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ‌اس‍ت‌ و ‌از دش‍م‍ن‍‍ان‌ ‌اس‍لام‌ و ‌اي‍ر‌ان‌ ن‍م‍‍ي‌ ت‍رس‍د. اح‍م‍د‌ي‌ ن‍ژ‌اد درد دي‍ن‌ د‌ارد، ولاي‍ت‌ م‍د‌ار ‌اس‍ت‌ و طرف‍د‌ار م‍ظل‍وم‍‍ان‌ ب‍وده‌ و خ‍ودش‌ ر‌ا ‌از م‍ردم‌ م‍ي ‍د‌ان‍د و ‌اگ‍ر خ‍د‌ا‌ي‌ ن‍ک‍رده‌ ‌اي‍ن‌ دول‍ت‌ ‌ع‍وض‌ ش‍ود ق‍‍ا‌ع‍ده‌ و ف‍رم‌ م‍م‍ل‍ک‍ت‌ د‌ار‌ي‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ي‌ ‌ع‍وض‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د.

آنگونه که رجانيوز در 16 خرداد سال 88 از اين مراسم گزارش داده، ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ري‍‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ي‍وس‍‍ف‌ (‌ع‌ ) ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ ح‍ض‍رت‌ ي‍وس‍ف‌ ب‍ه‌ ش‍‍ه‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ص‍ر در س‍ري‍‍ال‌ خ‍ود گ‍ف‍ت‌ : خيلي ها م‍‍ي‌ گ‍وي‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌آق‍‍ا‌ي‌ ‌اح‍م‍د‌ي‌ ن‍ژ‌اد ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ک‍رده‌ ‌ام‌ در ح‍‍ال‍ي ک‍ه‌ طب‍ق‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍‍ات‌ م‍ن‌ ‌اي‍ن‌ س‍ف‍ر‌ه‍‍ا ب‍وده‌ و م‍ن‌ خ‍وش‍ح‍‍ال‍م‌ ک‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ص‍ح‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍‍ا زن‍دگ‍‍ي‌ ري‍ي‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‌ ‌اس‍ت‌ ...

و‌ي‌ در‌اد‌ام‍ه‌ گ‍ف‍ت‌ : م‍ن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ي‍ک‌ ‌ه‍ن‍رم‍ن‍د م‍ذ‌ه‍ب‍‍ي‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ س‍ي‍ن‍م‍‍ا‌ي‌ ت‍ج‍‍ار‌ي‌ و ‌ع‍ش‍ق‍‍ي‌ ن‍ي‍س‍ت‍م‌، م‍‍ي‌ ف‍‍ه‍م‍م‌ ک‍ه‌ ب‍‍اي‍د ب‍ه‌ دن‍ب‍‍ال‌ ‌ارزش‍‍ه‍‍ا‌ي‌ دي‍ن‍م‌ ب‍‍اش‍م‌ و ب‍ه‌ ‌ه‍م‍ي‍ن‌ ج‍‍ه‍ت‌ دن‍ب‍‍ال‍ه‌ رو‌‌ ‌اح‍م‍د‌ي‌ ن‍ژ‌اد‌ي‌ ‌ه‍س‍ت‍م‌ ک‍ه‌ د‌ارد س‍ن‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌اس‍لام‌ ر‌ا پ‍ي‍‍اده‌ م‍‍ي‌ ک‍ن‍د.

‌اي‍ن‌ ک‍‍ارگ‍رد‌ان‌ س‍ي‍ن‍م‍‍ا در ‌اد‌ام‍ه‌ ب‍‍ا ت‍‍اک‍ي‍د ب‍ر ‌اي‍ن‍ک‍ه‌ ي‍ک‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ق‍ب‍ل‍‍ي‌، م‍ن‍زو‌ي‌ ک‍ردن‌ م‍س‍‍اج‍د ب‍‍ا س‍‍اخ‍ت‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍س‍ر‌ا‌ه‍‍ا و خ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ م‍ح‍ل‍ه‌ ب‍ود، گ‍ف‍ت‌ :‌آن‍‍ه‍‍ا س‍‍ع‍‍ي‌ ک‍ردن‍د ج‍و‌ان‍‍ان‌ م‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ س‍و‌ي‌ م‍وس‍ي‍ق‍‍ي‌ ، ش‍‍ه‍وت‌ و تئ‍‍ات‍ر‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ب‍ت‍ذل‌ ب‍ک‍ش‍‍ان‍ن‍د و ‌اي‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍رب‍‍اس‍چ‍‍ي‌ ب‍ود ک‍ه‌ ت‍ردي‍د ن‍د‌ارم‌ ک‍ه‌ دس‍ت‍ش‌ در دس‍ت‌ ب‍ي‍گ‍‍ان‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .‌ه‍ر چ‍ق‍در در دول‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ق‍ب‍ل‍‍ي‌ ب‍ودج‍ه‌ م‍س‍‍اج‍د ک‍م‌ ش‍د، در ‌اي‍ن‌ دول‍ت‌ م‍ک‍ت‍ب‍‍ي‌ ب‍ودج‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍س‍‍اج‍د و ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ق‍ر‌ان‍‍ي‌ ‌اف‍ز‌اي‍ش‌ ي‍‍اف‍ت‌ .

1727

 

 

کد N914809