فیلم/ برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم ژاپن با برگزاری مراسم های مختلفی هفتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما از سوی آمریکا و قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.

فیلم/ برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیمابین الملل: هزاران نفر از مردم ژاپن با برگزاری مراسم های مختلفی هفتادمین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما از سوی آمریکا و قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.