فیلم/ تمرین نظامیان آمریکایی در لیتوانی

سیاسی

بین الملل: نظامیان آمریکایی در اقدامی تحریک آمیز که می تواند واکنش روسیه را در پی داشته باشد اقدام به برگزاری تمرین نظامی در لیتوانی کردند.

فیلم/ تمرین نظامیان آمریکایی در لیتوانیبین الملل: نظامیان آمریکایی در اقدامی تحریک آمیز که می تواند واکنش روسیه را در پی داشته باشد اقدام به برگزاری تمرین نظامی در لیتوانی کردند.