فرش قرمز پادشاه اردن برای پسر ملک سلمان

کد N912324