اشک و لبخند صرب‌ها و کراوات‌ها در بیستمین سالگرد عملیات نظامی طوفان

کد N912137