فیلم/ اعزام صدها تانک عربستانی به یمن

سیاسی

عربستان سعودی در ادامه تجاوزات خود به یمن صدها تانک را با هدف بازگردادندن رئیس جمهور فراری به قدرت، روانه عدن کرده است.

فیلم/ اعزام صدها تانک عربستانی به یمنعربستان سعودی در ادامه تجاوزات خود به یمن صدها تانک را با هدف بازگردادندن رئیس جمهور فراری به قدرت، روانه عدن کرده است.