اجمالی/ صالحی در چهارمین نشست گفتگوهای راهبردی:

هدف الگوی اسلامی ایران پیشرفت معنا بخشیدن به بعد روحانی زندگی است

سیاسی

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هدف از الگوی اسلامی ایران پیشرفت در حقیقت احیای مجد و عظمت اسلام و ایران در پرتو خردورزی و معنویت گرایی و معنا بخشیدن به بعد روحانی زندگی او است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در چهارمین نشست گفتگوهای راهبردی که عصر امروز در مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت برگزار شد اظهار داشت: بدون تردید یکی از افتخارات ماندگار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که بیانگر درایت و فراست ایشان است طرح مبحث الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و پرداختن به بن مایه های نظری و فرهنگی مورد نیاز جهت دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه است.

وی افزود: نخست باید به این نکته اشاره کنم که هدف از الگوی اسلامی ایران پیشرفت در حقیقت احیای مجد و عظمت اسلام و ایران در پرتو خردورزی و معنویت گرایی است. البته بدیهی است که مقصود نهایی از دستیابی به هدف یاد شده تامین آسایش انسان در عرصه حیات مادی و نیز تامین آرامش باطنی و معنابخشیدن به بعد روحانی زندگی است.

وی با بیان اینکه ناگفته پیداست دستیابی به اهداف مذکور نیازمند یافتن زمینه ها و بسترهای فرهنگی مناسب هستیم اظهار داشت: از آنجا که جامعه بر اساس مبانی اعتقادی خود انسان را موجودی برخورداری از ابعاد مادی و معنوی می داند ضروری است تا در پرتو سه مولفه اساسی اسلام، ایران و تحول به تبیین زمینه های پیشرفت و توسعه همه جانبه با توجه به واقعیت و مقتضیات زمانه بپردازیم.

خبر در حال تکمیل است...