فیلم/ تظاهرات استقلال‌طلبان اسکاتلندی

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از استقلال طلبان اسکاتلندی با برپائی تظاهراتی خواستار برگزاری مجدد همه پرسی کسب استقلال از انگلیس شدند.

فیلم/ تظاهرات استقلال‌طلبان اسکاتلندیبین الملل: هزاران نفر از استقلال طلبان اسکاتلندی با برپائی تظاهراتی خواستار برگزاری مجدد همه پرسی کسب استقلال از انگلیس شدند.