تظاهرات ضد طالبان در کابل/" طالبان و سران باقیمانده این گروه باید محاکمه شوند"

کد N908840