ادامه دادگاه مرتضوی در نوبت عصر برگزار می شود

سیاسی

دادگاه سعید مرتضوی در نوبت صبح به پایان رسید و در نوبت عصر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی همچنان ادامه دارد و به نوبت عصر کشیده شده است.

قرار بود در این جلسه دادگاه، وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند، اما آنها، نمایندگان خود را فرستادند که مورد اعتراض وکیل سعید مرتضوی قرار گرفتند و دادگاه هم نمایندگان این افراد را نپذیرفت .

به گزارش مهر، رئیس دادگاه گفته است این دادگاه ساعت ۱۴ عصر امروز دوباره تشکیل می‌شود.

سعید مرتضوی برای دفاع از اتهامات وارده در پرونده تامین اجتماعی و حوادث کهریزک در هفت جلسه دادگاه حضور یافت و از خود دفاع کرد.