57 ویژگی نقد در کلام رهبر معظم انقلاب

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب

با توجه به مرجعیت سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب به عنوان شایسته ترین کسی که می توان موازین تقوای سیاسی را از میان رهنمود هایشان استنباط کرد، می توان به جستجوی مفهوم «انتقاد» در کلام ایشان پرداخت.

به گزارش خبرآنلاين، روزنامه رسالت در پژوهشي که نتيجه آن را در سرمقاله امروز خود منتشر کرده، معتقد است که نتيجه اين جستار مي تواند معرف تقواي سياسي در بعد انتقاد رقباي سياسي از يکديگر باشد.
از کل 442 سخنراني صورت گرفته رهبر انقلاب تا تاريخ اول تيرماه سال جاري در تعداد60 سخنراني کلمه انتقاد يافت شد. تمام 60 سخنراني تک تک مورد توجه قرار گرفت و ويژگي هاي يک انتقاد صحيح از آن ها استخراج گرديد. مجموعا 57 ويژگي براي انتقاد صحيح از بيانات ايشان به دست آمد که به ترتيب فراواني تکرار، اين ويژگي ها به شرح زير است:

«منصفانه باشد- با همراهي باشد- انتقاد به شخص، انتقاد به نظام دانسته نشود- تخريبي نباشد- هوشمندانه باشد - نقد به کالاي قاچاق و يا امري تشريفاتي تبديل نشود- نقاط ضعف و قوت با هم ديده شود- شجاعانه باشد- مسائل شخصي و جناحي پيش نيايد- موجب تضعيف نشود- در وقت مناسب باشد- انتقادهاي وارد و ناوارد مخلوط نشود- منطقي باشد- در راستاي رهنمودهاي امام باشد- مشروعيت اين نظام را در ذهن مردم متزلزل نکند- دلسوزانه باشد- در راستاي سياست هاي کلي نظام باشد- دروغ و اهانت و شايعه پراکني و افترا به رقيب نباشد- توهين آميز نباشد- مسئولانه باشد- با هاي و هوي نباشد- درچارچوب قانون باشد- شخصي و مصداق سازي نباشد- مانند مباحثه هاي طلبگي باشد- همراه با عيب جويي نباشد- نق زدن نباشد- برخاسته از نگاه آرماني باشد- خصمانه نباشد- ايرادگيري و نيش زدن نباشد- با شرح صدر باشد- برادرانه و دوستانه باشد- معارض با مسئولان کشور نباشد- عالمانه و سازنده باشد- درچارچوب انقلاب اسلامي باشد- عجولانه نباشد- نيت براي پيمودن آينده اي پرتلاش و افتخار آميز باشد- معارض با نظام و امنيت ملي نباشد- سياه نمايي و منفي بافي نباشد- روش هاي خشم آلود وجود نداشته باشد- باعث تحقير نشود- موجب سوء استفاده دشمن نشود- دستگاه ها يکديگر را متهم نکنند- با لحن خوب باشد- قول بغير علم نباشد- اغراق آميز نباشد- به قصد اصلاح باشد- موجب نااميدي مردم نشود- بر اساس هواي نفس نباشد- خيرخواهانه باشد- به سنگ اندازي نينجامد- تحريک عصبيت هاي گوناگون نباشد».

بيشترين فراواني با فاصله نسبتاً زياد، متعلق به ويژگي انصاف است که رهبري در 15 سخنراني بر آن تاکيد کرده اند. و بعد از آن تخريبي نبودن انتقاد (11) و ديدن نقاط ضعف و قوت با هم (11) بيشترين فراواني را دارند. در مرتبه بعد موجب تضعيف نشدن و منطقي بودن (هريک با 9مرتبه تکرار) و سپس دلسوزانه بودن نقد (8)، توهين آميز نبودن (5) و در چارچوب قانون بودن (5) آن از ديگر اولويت هاي ذکر شده در فرمايشات ايشان است.

در صورت رعايت تقواي سياسي در مورد انتقاد، اميد مي رود اين نقدها در رقابت هاي تنگاتنگ و فشرده، هم افزايي داشته باشند و موجب اعتلاي فضاي سياسي جامعه شوند. 

2727

کد N905907