فیلم/ تخریب منازل فلسطینی در کرانه باختری

سیاسی

تخریب منازل مسکونی در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی با هدف ساخت شهرک های یهودی نشین همچنان ادامه دارد.

فیلم/ تخریب منازل فلسطینی در کرانه باختریتخریب منازل مسکونی در کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی با هدف ساخت شهرک های یهودی نشین همچنان ادامه دارد.