فیلم/ ادامه اعتراضات کشاورزان فرانسوی

اعتراضات کشاورزان فرانسوی که از مدتی قبل در اعتراض به نابرابری حقوق و دستمزدها آغاز شده همچنان ادامه دارد.

فیلم/ ادامه اعتراضات کشاورزان فرانسویاعتراضات کشاورزان فرانسوی که از مدتی قبل در اعتراض به نابرابری حقوق و دستمزدها آغاز شده همچنان ادامه دارد.