فیلم/ وقوع سیل ویرانگر در پاکستان

سیاسی

وقوع سیل در بخش هایی از پاکستان تا کنون بیش از ۵۰ قربانی برجا گذاشته است.

 

فیلم/ وقوع سیل ویرانگر در پاکستانوقوع سیل در بخش هایی از پاکستان تا کنون بیش از ۵۰ قربانی برجا گذاشته است.