تصاویری از دلواپسان معترض به سفر فابیوس به تهران

کد N903364