معاون اول رئیس جمهور افغانستان:

جنگ شمال افغانستان توسط خارجی‌ها سازماندهی می‌شود

سیاسی

معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید ناامنی های شمال کشور توسط خارجی ها رهبری و سازماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «عبدالرشید دوستم»، معاون اول اشرف غنی که برای بررسی اوضاع به شمال افغانستان رفته است می گوید جنگویانی از آسیای میانه و چین رهبری جنگ را به عهده دارند.

وی گفت: در حال حاضر برنامه ای برای مقابله با آنها تدوین شده و نیروهای دولتی برای نبرد آمادگی کامل دارند. گفته می شود توجه دوستم به جنگ شمال افغانستان با مخالفت هایی رو به روست.

وی با انتقاد از کسانی که با برنامه های جنگی او علیه طاابان مخالفت می کنند گفت: اگر چهار ماه پیش این طرح های امنیتی روی دست گرفته می شد اوضاع شمال کشور اینگونه ناامن نمی شد.