فیلم/ نجات ۹۰۰ مهاجر لیبیایی در سواحل ایتالیا

سیاسی

گارد ساحلی ایتالیا همچنان روزهای پرمشغله ای را سپری می کند بطوریکه همچنان نجات پناه جویان غیر قانونی در سواحل این کشور ادامه دارد و در جدیدترین مورد ۹۰۰ مهاجر لیبیایی در این منطقه از مرگ نجات یافتدند.

فیلم/ نجات ۹۰۰ مهاجر لیبیایی در سواحل ایتالیاگارد ساحلی ایتالیا همچنان روزهای پرمشغله ای را سپری می کند بطوریکه همچنان نجات پناه جویان غیر قانونی در سواحل این کشور ادامه دارد و در جدیدترین مورد ۹۰۰ مهاجر لیبیایی در این منطقه از مرگ نجات یافتدند.