فیلم/ سازمان ملل در هفته گذشته

سیاسی

سازمان ملل متحد در یک هفته گذشته تحولات مهمی را پشت سر گذاشت که مهمترین مورد آن تصویب جمع بندی توافق حاصل شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ بود.

فیلم/ سازمان ملل در هفته گذشتهسازمان ملل متحد در یک هفته گذشته تحولات مهمی را پشت سر گذاشت که مهمترین مورد آن تصویب جمع بندی توافق حاصل شده میان ایران و کشورهای ۱+۵ بود.