فیلم/ آمادگی عراق برای مرحله دوم عملیات آزاد سازی الانبار

سیاسی

بین الملل: نیروهای امنیتی عراق خود را برای مرحله دوم عملیات آزاد سازی استان الانبار آماده می کنند.

فیلم/ آمادگی عراق برای مرحله دوم عملیات آزاد سازی الانباربین الملل: نیروهای امنیتی عراق خود را برای مرحله دوم عملیات آزاد سازی استان الانبار آماده می کنند.