آمریکا اجازه استفاده از پایگاه اینجیرلیک ترکیه را گرفت

دولت ترکیه به آمریکا اجازه داد از پایگاه نظامی اینجیرلیک این کشور استفاده کند.

.